Underhållsansvar brh

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten som föreningen har försett lägenheten med. Bostadsrättsföreningen ansvarar dock för underhåll av följande byggdelar som föreningen försett lägenheten med

Ytterdörr:

Ytbehandling/utsida

Fönster och fönsterdörrar(Altan- eller balkongdörr):

Yttre målning.

VVS-artiklar:

Blandare, kall- och varmvattenarmaturer(som försetts av brf. förening), ventilationsdon som utgör en del av husets ventilation(från och tilluftsventiler, bostadsrättshavaren ansvarar för rengöring samt filterbyte), utluftsdon, springventil som utgör del av husets ventilation(från och tilluftsventiler, bostadsrättshavaren ansvarar för rengöring samt filterbyte), vattenradiator med ventil och termostat(bostadsrättshavaren svarar för målning), kall och varmvattenledningar inkl. armatur(bostadsrättshavaren svarar för ev. målning), avloppsledning med golvbrunn och sil inkl. rensning av avloppsledning(bostadsrättshavaren svarar för rensning av golvbrunn och vattenlås).

Köksutrustning:

Köksfläkt och spiskåpa(bostadsrättshavare svarar för byte och rengöring av filter) Gäller endast av föreningen inmonterad fläkt.

Elartiklar:

Elcentral och elledningar, vissa belysningsarmaturer, eluttag, strömbrytare och ev. jordfelsbrytare(bostadsrättshavaren byter säkring, lampor och lysrör) Gäller endast av föreningen istallerad utrustning.

Brand- och Vattenledningsskada

Ett undantag från ansvarsfördelning enligt ovan gäller för reparationer efter brand- eller vattenledningsskador som drabbar det som normalt är bostadrättshavarens ansvarsområde. Med vattenledningsskada avses skada till följd av att ledning för tappvatten(kallt eller varmt som föreningen försett lägenheten med) läckt. Bostadsrättshavaren ansvarar i dessa fall endast för att reparera skadan om det uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse. För skada i lägenhet till följd av att ledning för avlopp eller värme läckt gäller däremot ansvarsfördelning i enlighet med det inre underhållsansvaret.


 

  Unika besökare: 8941